logo logo logo
Navigations-Menü
   N e u e s    A k t u e l l e s  B i l d      O b j e k t e  a m  H i m m e l
18.6. NOVA Her 2021 Wien
17.6. Komet Palomar C/2020 T2 Wien
12.6. partielle Sonnenfinsternis
10.5. Komet Palomar C/2020 T2/W
9.5. Komet Atlas C/2020 R4/Wien
5.5. Komet Atlas C/2020 R4/Wien
4.5. Komet Palomar C/2020 T2 Wien
24.4. Komet Atlas C/2020 R4/Wien
9.4. Komet Atlas C/2020 R4/Wien
6.4. Komet Atlas C/2020 R4/Wien
2.4. M46 in Wien
1.4. M44 in Wien
9.3. Rosettennebel in Wien
19.2. K.Neowise C/2021A2

Partielle SoFi, 10.6.2021 (Wien)
 

Venus:Abend/W/tief
Mars:
Abendhimmel
Saturn: Am Morgenhimmel sichtbar
Jupiter:  Am Morgenhimmel sichtbar
Mond: 2.6.Letztes Viertel, 10.Neumond

Kometen-Liste 1970 - 2021 hier

Komet Palomar C/2020 T2
(11m)
Komet 15P/Finlay (+12,0m./Ost/tief)

Juni 2021 - ASC © 1999-2021

logo

-